හීලෑ අලි තීරණයට විරෝධය… ඉෂිනි වික‍්‍රමසිංහ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ…

ඉෂිනි වික‍්‍රමසිංහ මහත්මිය ජාතික සත්වෝද්‍යාන චෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. සිය ඉල්ලා අස්වීමේOriginal Article Here