ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර අක්කර 37ක් පුද්ගලික සමාගමට… යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය..

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාදිලිය පිහිටි ඉඩම් අක්කර තිස් හතක කොටසක් පුද්ගලික සමාගමක් වෙත වසර 30 ක කාල සීමාවක්Original Article Here