ජනිතා රුසියාවට සහ හර්ෂ කැනඩාවට යයි.. ඕස්ට්‍රේලියාවට නම් කල ජගත් වැල්ලවත්තට අක්ත පත්‍ර නෑ..

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස මහාචාර්ය ජනිතා ලියනගේ මහත්මියත් කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ලෙස හිටපු සමාජ ක්‍රියාකරුවකුOriginal Article Here