මඩකලපු මුහුදේ කුඩු නැවක් අල්ලයි…

මඩකලපුව ආසන්න මුහුදේ හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් සමඟ යාත්‍රා කරමින් තිබූ යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව විසින් සියOriginal Article Here