මෙරට LNG ඒකාධිකාරය කිසිදු විදේශීය රටකට ලබා දිය යුතු නෑ..- ඩලස්

කිසිදු විදේශීය රටකට මෙරටට LNG සැපයීමේ ඒකාධිකාරිය ලබාදිය යුතු නැතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන්Original Article Here