වැඩ වර්ජන විරෝධතා පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කළ යුතුයි..

වැඩ වර්ජන විරෝධතා පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තුOriginal Article Here

බත් ඇටයට කෙලවෙනවා.. මහ කන්නයෙන් පසු ස්ථිරවම සාගතයක් එනවාමයි..

අද වන විට ගොවි ජනතාවට පොහොර ප්‍රශ්න ඇතිව තිබෙන බවත් මෙම මාස් කන්නයෙන් පසු ස්ථිර වශයෙන්ම ආහාර නැති සාගතයක් පැමිණෙනOriginal Article Here

දැවැන්ත විරෝධතාවයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න…- JVP

දැවැන්ත ජනතා විරෝධතාවයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නැයි ආණ්ඩුවට දැනුම් දෙන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි.Original Article Here