දරුවන්ට දිය යුත්තේ ෆයිසර් එන්නතයි.. එන්නත් කල යුත්තේ වෛද්‍යවරුන් යටතේ පමණයි…

පාසල් ආරම්භ කිරීමට නම් පාසැල් සිසුන්ට ෆයිසර් එන්නත් ලබාදිය යුතු බවට තාක්ෂණික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ බව රජයේOriginal Article Here