තවත් කොරෝනා මරණ 121ක්..

තවත් කොරෝනා මරණ 121ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණOriginal Article Here

තවත් කොරෝනා මරණ 118ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 118ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

තවත් කොරෝනා මරණ 132ක්….

තවත් කොරෝනා මරණ 132ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

තවත් කොරෝනා මරණ 136ක්….

තවත් කොරෝනා මරණ 136ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

SI පොලිසියේ මේසය මත මියයයි..

බෙන්තොට පොලිස් ස්ථානයේ සේවය නියුතු උප පොලිස් පරීක්ෂක නිලධාරියෙකු12දින රාත්‍රි මුර සංචාර රාජකාරියක නිරතOriginal Article Here

තවත් කොරෝනා මරණ 135ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 135ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

තවත් කොරෝනා මරණ 144ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 144ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

කොරෝනා මරණ 11,000 පනී…

තවත් කොරෝනා මරණ 157ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

කොරෝනා මරණ 11,000 ආසන්නයට..

තවත් කොරෝනා මරණ 131ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here