ලංවිමට සල්ලි නෑ.. විදුලි සැපයුම අර්බුදයක බව රජය කියයි..

විදුලි පාරිභෝගිකයන් විදුලි බිල් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් බවත් පැවසූ ඔහු බිල් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයන් උනන්දු කිරීමOriginal Article Here

අඛණ්ඩව විදුලිය අවශ්‍ය නම් ඉක්මනට බිල්පත් ගෙවන්න..- ලංවිම දැනුම්දීමක්..

අඛණ්ඩ විදුලිබල සැපයුමක් සඳහා විදුලි බිල්පත නිසි කලට කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරීOriginal Article Here