ජනිතා රුසියාවට සහ හර්ෂ කැනඩාවට යයි.. ඕස්ට්‍රේලියාවට නම් කල ජගත් වැල්ලවත්තට අක්ත පත්‍ර නෑ..

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස මහාචාර්ය ජනිතා ලියනගේ මහත්මියත් කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ලෙස හිටපු සමාජ ක්‍රියාකරුවකුOriginal Article Here

ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව ශ‍්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්ගේ දේශණය සමාජ ජාල පුරා පැතිරේ..

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත් කරන ලද ආචාර්ය ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා අන්තර්ජාලය ඔස්සේOriginal Article Here