මාරක අනතුරක්.. දෙදෙනෙකු මියයයි.. දෙදෙනෙකුට බරපතලයි…

යාපනය මහනුවර මාර්ගයේ වව්නියාව සිට මාන්කුලම් දෙසට ධාවනය වූ කැබ් රථයක් සහ මාන්කුලම් දෙස සිට වව්නියාව දෙසට ධාවනයOriginal Article Here