ඩඩ්ලිට බාර දී ආණ්ඩුවට ඉල්ලා අස්වෙන්නැයි කියයි…

සහල් පිටරටින් එක ඇටයක් හෝ ආනයනය නොකරන බවත් කිලෝවක මිල රුපියල් 100 ඉක්ම වන්නට ඉඩ නොදෙන බවටත් කලOriginal Article Here