වහාම විරෝදතා කැදවයි.. සෞඛ්‍ය සේවක වැඩ වර්ජනයක්…

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට ලබා දෙමින් තිබූ කොරෝනා අතුරු දීමනාව වසංගත තත්වය අවසන් වන තුරු දීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක්Original Article Here

NMRA පනත බල්ලට දැමූ කෙරුමෝ කවුද ? දත්ත ගොනු ලක්‍ෂ 11ක් අතුරුදන්… බැකප් නෑ…

පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් පිහිටවූ අධිකාරියක කටයුතු කාගේ කාගේත් බලපුළුවන්කාරකම් වලට හිතු මනාපේ වෙනස් කරන්නට බැරියOriginal Article Here