කොරෝනා හැදුනාට වැඩි අවදානමක් එන්නත හරහා..- ඇමතිනී සුදර්ශිනී..

සියලුම සෞඛ්‍යය නිර්දේශ සලකා බලමින් දරුවන්ගේ යහපත ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් තීන්දු ගනු ඇතැයි ද ඇය කියා සිටියාය.Original Article Here