වහාම විරෝදතා කැදවයි.. සෞඛ්‍ය සේවක වැඩ වර්ජනයක්…

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට ලබා දෙමින් තිබූ කොරෝනා අතුරු දීමනාව වසංගත තත්වය අවසන් වන තුරු දීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක්Original Article Here

රට පුරා සෞඛ්‍ය සේවකයන් අද විරෝධතා… දීමනා ඉල්ලති..

සෞඛ්‍ය සේවයට අදාල දීමනා කප්පාදු කිරීම සහ කොරෝනා මර්දනය අවශ්‍ය පහසුකම් කප්පාදු කිරීමට විරුද්ධව මෙම විරෝධතාවයOriginal Article Here