වී මිළ මදි කියා උද්ඝොෂණය කරන්නේ වී මාෆියාවේම කොටසක්…

දැන් ගොවීන්ට තම අස්වැන්න නියමිත ප්‍රමිතියෙන් කිරලා නියම මිලක් ගෙවනවා. අපේ සිංහල ගොවියා ලෙහෙසියට වැඩ කරන්න බලන්නේOriginal Article Here

ඉහිලින් ගන්නේ මෝඩ තීරණ.. මං අස්වුනේ ඒ නිසා..- වි අලෙවි මණ්ඩලයෙන් අස්වූ සභාපති

තමන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූයේ ඉහල කළමනාකාරීත්වයෙන් ඥානාන්විත නොවන තීරණ ගන්නා නිසාOriginal Article Here

වී කිලෝවකට රුපියල් 55ක්.. රජයෙන් මිලට ගනී..

සහල් සදහා පාලන මිලක් ගැසට් කීරිමෙන් පසු ගොවීන්ගේ වී සඳහා ගෙවන මිළ වැඩි කරන ලෙස ගොවීන් රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව නාඩුOriginal Article Here