වරායේ සිරවූ බහාලුම් නිදහස් කරන්නැයි අගමැතිගෙන් නියෝග….

රටේ මහජනතාවගේ ජීවන වියදම් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරියට සහ රේගු අධ්‍යක්ෂOriginal Article Here