සරත් වීරසේකර හිට්ලර් කෙනෙක්.. ලොකුගේ, වීරසේකර, සාගර විනය පරීක්‍ෂණ කරනු – ජගත් කුමාරගෙන් ප‍්‍රහාරයක්..

විනය පරීක්ෂණ මුලින්ම පැවැත්විය යුත්තේ තමන්ට නොව සරත් වීරසේකර ගාමිණී ලොකුගේ සාගර කාරියවසම් යන අයට බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජනOriginal Article Here

ලංවිමට සල්ලි නෑ.. විදුලි සැපයුම අර්බුදයක බව රජය කියයි..

විදුලි පාරිභෝගිකයන් විදුලි බිල් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් බවත් පැවසූ ඔහු බිල් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයන් උනන්දු කිරීමOriginal Article Here