මෙරට එන්නත්කරණය ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ප්‍රසාදයට පත්වෙලා..

විපක්ෂය කොවිඩ් වසංගතය තම දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට උත්සහ කරමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ හැසිරීම් හා කරන කියන දෙයින්Original Article Here