කාබනික පොහොර කියා චීන කක්කුසි ලංකාවට හලන්න හදනවා.. පර්යේෂනාගාර තුනක ෆේල්

මහ කන්නය දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට වී ටික විකුණගන්න විදිහක් නෑ. ගොවියාට වල් නාශක නැතිව කුඹුරු හාන්නOriginal Article Here

මහ කන්නයට කෘෂි රසායන නැත්තම් රටම විනාශයි… කෘෂිරසායන ආනයනයේ 87%ක් තනි සමාගමකට දෙමින් කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක්..

දිලීර හා කෘමි නාශක ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා බෙදා හැරීමට යෝජනා කර ඇත. මි.ලි. 50 ක වස බෝතලයක් හෝ ග්රූම් 400 ක දිලීර නාශකOriginal Article Here

පොහොර නෑ.. සාගතයක් එනවා.. බඩගින්නෙ මැරෙන්නැයි වෙන්නේ…

මහ කන්නයට කෘෂි රසායනය ගේනවාද? නැද්ද? කියලා ආණ්ඩුව ගොවියාට හරි උත්තරයක් දිය යුතුයි. ලංකාව සාගත දර්ශකයේ ඉහළට එනවාOriginal Article Here