පෙන්ෂන් ගෙවන්නත් සල්ලි නැතිවෙනවා.. මෙරට ආර්ථිකය නේපාලයටත් වඩා වැටිලා.. හේතුව කොරෝනා නොවේ..

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙතරම් කඩා වැටීමකට හේතු වී ඇත්තේ කොරෝනා වසංගතය නොව යහපාලන ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරගෙනOriginal Article Here