මුහුද ගොඩ ගලයි.. ගාළු පාරේ වාහන ධාවනයට බාධා..

නිරිත දිග මුහුදු තීරයේ මේ දිනවල පවතින දැඩි රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ඇති වී තිබේ. මුහුදු රළ ගාලුපාරට පැමිණීමත්Original Article Here