කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාලයට විරුද්ධ වන්නේ යොහානිලා බිහි වෙන නිසා…- මහින්ද පතිරණ

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයට බොහෝ අය විරුද්ධ වන්නේ යොහානි වැනි අය බිහි වෙන නිසා බව ආචාර්ය මහින්ද පතිරණ මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here