‘ඇමති නිවසේ බෝම්බයක්..’ – ඔත්තුව දුන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට…

මහනුවර ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වූ නිවසේ බෝම්බයක් ඇතැයි පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට දුරකථනයෙන් ව්‍යාජ තොරතුරුOriginal Article Here