කබ්රාල්ට කෝටි 10.8ක විශ‍්‍රාම වැටුපක්..

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට අවුරුදු අටක කාලය සඳහා මිලියන 108 ක පමණ විශ්‍රාම වැටුප් ලැබිය යුතුව ඇතැයිOriginal Article Here

කොළඹ වරාය නිසා කොළඹටද ෆයිසර් ඕනෑ.. නැතොත් විරෝධතා…

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම සමාගමක මේ වගේ ෙතාරතුරු දත්ත ගබඩා කරන එක වසරකට සැරයක් system audit එකක් කරනවා. එතෙකාටOriginal Article Here