මාව දඩයම් කරන්න හදනවා.. CID එන්න කියලා..

නිශ්චිත කරණු දැක්වීමකින් තොරව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවීම මගින් මාගේ පාර්ලිමේන්තු වරප‍්‍රසාද උල්ලංඝනය වන අතර අපරාධ පරීක්ෂණOriginal Article Here

තවත් ඇන්ටිජන් ජාවාරමක්.. එක සමාගමකට පමණක් ටෙන්ඩර කැදවයි..

එක් සමාගමකට පමණක් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කට්ටල ගෙන්වීමට හැකි පරිදි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඩෙන්ඩර කැදවා ඇති බවත්Original Article Here