පාරේ නැත්තේ බස් විතරයි.. ඇදිරි නීතිය මැද බස් දුවන්න ක‍්‍රමයක් හදන්න..- ගැමුණු

කොරෝනා තත්ත්වය තුළ කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යාමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කළ ද බස් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමට කිසිදුOriginal Article Here