ලංකාතිලක පිලිමගෙට හෙණයක් ගහයි..

පොළොන්නරුවේ පිහිටි ලංකාතිලක පිළිම ගෙයට අකුණක් වැදීම හේතුවෙන් හානි සිදු වී තිබේ. පසුගිය 18 වැනිදා රාත්‍රි කාලයේ පුපුරා ගියා අකුණු සැරයක්Original Article Here