පාසල් පටන් ගන්න සිසුන්ට එන්නත් දෙන්නම ඕනි කියල එකක් නෑ…

පාසල් සිසුන්ට එන්නත් ලබාදීමෙන් පසුවම පාසල් ආරම්භ කළ යුතු බවක් ළමා රෝග විශේෂඥයන් හා එන්නත්කරණය පිළිබඳOriginal Article Here