ප‍්‍රකට නායක හිමිනමක් හා ව්‍යාපාරිකයන් එක්ව නාකොලගනේ වනාන්තරය හා පාලුකඩවල වැව වනසයි..

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැටුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් නාකොලගනේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පාලුකඩවල වැව් ඉහත්තාවේOriginal Article Here