බාර් ඇරීම රජයේ හොද තීරණයක්.. දැන් කසිප්පු බී ජනතාව මැරෙන එක නවතිනවා..

ඇදිරි නීතිය මැද බාර් වසා දමා තිබූ කාලයේ ගල් අරක්කු බෝතලයක් ඉන්දීය රුපියල් 3500 ක් 4000ක් වැනි ඉහළ මිලකට අලෙවිOriginal Article Here