දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ අද ශක්තිමත් වෙලා.. රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියේ ශක්තිමත් කරන්න පුලුවන්…

යාපනය නගරශාලාවේ සිදුකෙරෙනඉදිකිරීම් කටයුතු ආදි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය කරමින් ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙසටදOriginal Article Here