ජංගම දුරකතන විශාල ලෙස මිල වැඩිවෙනවා.. දුරකතන හිග වෙනවා..- Apple ශ‍්‍රී ලංකාවේ බලයලත් බෙදුම්කරු

ඉදිරියේ දී අඩු මිලට ජංගම දුරකථන කිසිසේත්ම මිලට ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි මෙරටට ඇපල් ජංගම දුරකථන නිල ලත් බෙදාහරින්නාOriginal Article Here