දුමින්ද සිල්වා විදේශගත වෙයි..

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා විදේශ ගත වී තිබේ. 2012 වසරේ සිදු වූ වෙඩි හුවමාරුවෙන් තුවාලOriginal Article Here

ජිනීවාහිදී ලංකාවට එරෙහි සැර කතාවක්… දුමින්ද සිල්වාට නිදහස දීම ගැනත් කියයි..

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ 6 වැනි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය කිලිනොච්චියේදි විවෘත කිර තිබේ. කාර්යාලය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වී ඇතත් එය වින්දිතයින්Original Article Here