යට ඇදුම් නෑ කියා මැරෙන්නෙ නෑ…

මෙපමණ කාලයක් යට ඇඳුම පවා ආනයනය කිරීම ගැන සියලු දෙනාම ලැජ්ජා විය යුතු බව ද පැවසූ අමාත්‍යරයා පැවසූ අතර ඊට වඩාOriginal Article Here