ඩොලර් නෑ.. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ආනයන හිරවෙයි…

මෙරටට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ගෑස් ගැන්වීම සඳහා මෙරට ඩොලර් හිගය දැඩිව බලපා ඇතැයි ඒවා ආනයනය කරන ව්‍යාපාරිකයන් සඳහන් කරති.Original Article Here