පලමු ගල මට ගහන්න..- ඩඩ්ලි සිරිසේන…

ගොවියන්ගෙන් රුපියල් 70ට මිලට ගැනීම වැරදි නම් මුල්ම ගල තමනට ගසන්නැයි ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here