චිනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්විම නවතා නෑ..

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ආනයනය නතර කරන බවට කෘෂිකර්ම අමති කියයි යන සිරස්තලය යටතේ අප විසින්Original Article Here