මත්තල සිට නව ගමනාන්ත රැසකට ගුවන් ගමන් අරඹයි…

මත්තල ගුවන් තොටුපළ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විශාල වර්ධනයක් අපේක්ෂා කෙරේ. එසේම ප්‍රදේශයේ කෘෂි නිෂ්පාදනOriginal Article Here