මං ස්ටාලින්ගේ මූණට කුණු බිත්තර දමල ගහනවා..- කුට්ටිආරච්චි

ජෝසප් ස්ටාලින් ප්‍රධාන මාෆියාකරුවන්ට කුණු තක්කාලි ගහන විදිය මෑතකදී දෙමව්පියන් විසින් ඉතා පැහැදිලිව පෙන්වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාOriginal Article Here