කහ කුඩු කිලෝව රුපියල් 6000යි… 20g පැකට්ටුව 170යි…

අද වන විට වෙළඳපලේ කහ කුඩු කිලෝවක මිල රුපියල් 6000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති පාරිභෝගිකයන් අසරණ තත්ත්වයටOriginal Article Here