මේ ආණ්ඩුව පත්කිරීම ගැන අපි පශ්චත්තාපයෙන්.. පාපකර්මවලට හවුල් වෙන්න බැරිව උගතුන් අස්වෙනවා..

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ පාප කර්ම වලට දායක නොවුණා යැයි සිත හදා ගැනීමට උගතුන් බුද්ධිමතුන් තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වෙමින්Original Article Here