අලි ගම්වැදීම නවතන්න හොදම විසදුම අලි සුරතලේට හැදීමයි…- අකිල එල්ලාවල

වන අලින් ගම්වැදීමට ඇති හොඳම විසඳුම අලි පැටවුන් සුරතලයට හැදීම හෝ වෙහෙර විහාරස්ථානවල දේවාලවල ඇති දැඩි කිරීමOriginal Article Here