ෆයිසර් හම්බන්තොට යවන්න කියලා රජයෙන් කිවුවා.. අපි යැවුවා..- සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

ෆයිසර් එන්නත හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට ලබා දීමට තීරණය කළේය රජය විසින් බවත් එම ලැබුණු උපදෙස් අනුව අදාල එන්නත් හම්බන්තොටOriginal Article Here

Leave a Reply