සුරාසැල් විවෘත කිරීම වරදක් නොවේ… සුරාසැල් විවෘත කිරීවේ වගකීම මා බාරගන්නවා..

සුරාසැල් විවෘත කිරීම වරදක් නොවන බව ද පවසන ඔහු රට වසා දැමුවත් නැතත් මුදල් ඇති අය මිල අධික මත්පැන් හෝ පානය කරන බවදOriginal Article Here

Leave a Reply