සතොස වංචා දුෂණවල ලිඛිත සාක්‍ෂි සූදානම්.. ජනපති ආ සැනින් ඔහුට දෙනවා..- ඉල්ලා අස්වූ තුෂාන් ගුණවර්ධන

ජනාධිපතිවරයා නැවතත් මෙරටට ආපසු ඉක්මනින්ම ඔහු මුණගැසී සතොස දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත්Original Article Here

Leave a Reply