සතොස භාණ්ඩ සොරකම් කල කාන්තාවක් අල්ලාගනි…

ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් භාරයට ගත් එම කාන්තාව සොරා ගන්නා ලද භාණ්ඩ වල වටිනාකම සතොස ශාඛාවේ කලමණාකාරු විසින් අයකරගෙනOriginal Article Here

Leave a Reply