ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආහාර, ඖෂධ හිගයක්.. ඉන්ධන, ගෑස් අර්බුදයක්ද එනවා…- Frontline

ආහාර පමණක් නොව ඖෂධ හිඟයක් ද ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින බවත් සීනි සහල් ඇතුළු දේ මිලට ගැනීමට ජනතාව වෙළඳසැල් ඉදිරිපිටOriginal Article Here

Leave a Reply