වී මිළ මදි කියා උද්ඝොෂණය කරන්නේ වී මාෆියාවේම කොටසක්…

දැන් ගොවීන්ට තම අස්වැන්න නියමිත ප්‍රමිතියෙන් කිරලා නියම මිලක් ගෙවනවා. අපේ සිංහල ගොවියා ලෙහෙසියට වැඩ කරන්න බලන්නේOriginal Article Here

Leave a Reply