වැලිකඩ සිරකරුවන් පිරිසක් වහලය උඩ නැග විරෝධතා..

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් පිරිසක් එහි වහලය මත නැග උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ. මෙසේ උපවාසයක් ආරම්භOriginal Article Here

Leave a Reply